Natuur & Landschap

 • Openstelling SrNL 2018

  De Subsidieregeling Natuur en Landschap 2018 (SrNL) is opengesteld. Hiermee komt er budget vrij voor natuurbeheer. Dit budget is beschikbaar voor de periode waarin de moederovereenkomsten met natuurbeheerders nog lopen. Dit zijn bestaande beschikkingen die een vaste begin- en einddatum hebben.

 • Vaststelling en wijzigingen SrNL 2018

  Om de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SrNL) te actualiseren is het nodig enkele wijzigingen door te voeren. De wijzigingen zorgen ervoor dat natuurbeheerders het (agrarisch) natuurbeheer effectiever en efficiënter uit kunnen voeren. Vanuit de landelijke werkgroep natuurbeheer BIJ12 is besloten om deze wijzigingen landelijk door te voeren. Gedeputeerde Staten hebben de aangepaste Subsidieregeling Natuur en Landschap vastgesteld voor 2018.

 • Aanvullende openstelling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2018

  De agrarische gebiedscollectieven kunnen van 7 november tot en met 17 november 2017 een subsidieaanvraag indienen voor Natuur- en Landschapsbeheer.

 • Weidevogelbeheer

  Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 9 oktober 2017 tot en met 1 december 2017 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen.

 • Openstelling Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

  De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) richt zich op de ontwikkeling en realisatie van natuur. Het gaat om de permanente omvorming van landbouwgrond naar natuur en het inrichten naar natuurgebied.

 • POP3: Plattelandsontwikkeling Programma

  De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische factor. Het is belangrijk om deze positie te behouden en verder uit te breiden. Daarvoor is innovatie en verduurzaming essentieel. Het Plattelandsontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) geeft kansen om daar op in te zetten. In deze periode is totaal 250 miljoen euro subsidie beschikbaar voor POP.

 • Subsidieregeling Plattelân Fryslân

  Bent u een stichting of vereniging en wilt u een subsidie aanvragen de bouw, verbouw of verduurzaming van een dorpshuis? Of bent u een stichting, besloten vennootschap of naamloze vennootschap en wilt u een subsidie aanvragen voor een eenmalig initiatief met een langetermijneffect die gericht is op het vergroten van de leefbaarheid op het platteland met als werkingssfeer het hele Friese platteland? 

 • Subsidie particuliere natuurbeheerders (gesloten)

  Heeft u grond en beheert u het als natuur? Als de grond door de provincie is opgenomen in het natuurbeheerplan dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het SNL kent onder andere een vergoeding voor beheer om een natuurbeheertype in stand te houden. De provincie heeft op de kaart van het natuurbeheerplan bepaald welk natuurbeheertype aanwezig is en waar subsidie voor kan worden aangevraagd. Als u bij de aanvraag ontdekt dat het natuurbeheertype niet klopt, kunt u contact opnemen met de provincie. De omschrijvingen van de natuurbeheertypen zijn te vinden op de website http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/.

 • Kavelruil

  Hoe kunt u subsidie aanvragen?

  U kon vanaf 1 februari 2017 tot en met 30 juni 2017 subsidie aanvragen. Deze regeling is nu gesloten. We verwachten in oktober met een nieuwe kavelruilregeling te komen.

Archief

Pagina opties