Subsidieregeling monumenten Fryslân 2017 (Gesloten)

Voor restauratie, herbestemming, onderhoud en plankosten van en aan monumenten stelt de provincie Fryslân geld beschikbaar.

Dit is geregeld in de “Subsidieregeling monumenten Fryslân 2017”, die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld op 13 juni 2017. Subsidie is onder voorwaarden beschikbaar voor restauratie, herbestemming van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke bouwwerken. Ook is het beschikbaar voor het onderhoud van rijksmonumentale molens en plankosten. Er zijn deelbudgetten voor boerderijen in agrarisch gebruik, instellingen van bijzonder provinciaal belang en restauratie van Rijksmonumenten waarvoor plannen zijn ingediend op grond van de Subsidieregeling monumenten 2015 en 2016 en die na loting in zowel 2015 als 2016 zijn geweigerd in verband met overschrijding van het subsidieplafond. Subsidie kan niet worden verleend voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Wanneer u een monument wilt restaureren maar geen herbestemming voor het gebouw wilt aanvragen, dan moet er sprake zijn van een technische urgentie waarbij via een onafhankelijk inspectierapport moet worden aangetoond dat het casco van het monument, een zelfstandig onderdeel of specifiek aangewezen onderdelen welke in de regeling vermeld staan, in matige of slechte staat zijn.

Subsidieplafonds

Voor deze subsidieregeling is een totaalbedrag van  €2.244.000,-- beschikbaar voor de volgende categorieën:

  • € 663.000,-- Paragraaf 2.1 voor restauratie in combinatie met herbestemming van een Rijksmonument of restauratie van een Rijksmonument, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik;
  • € 250.000,-- Paragraaf 2.1 voor restauratie van een Rijksmonumentale boerderij in agrarisch gebruik;
  • € 350.000,-- Paragraaf 2.1 voor restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten aangevraagd door instellingen van  bijzonder provinciaal belang;
  • € 531.000,-- Paragraaf 2.2 voor restauratie en herbestemming van niet-Rijksmonumenten;
  • €   50.000,-- Paragraaf 2.3 voor onderhoud molens;
  • €   25.000,-- Paragraaf 2.4 voor plankosten;
  • € 375.000,-- Paragraaf 2.5 voor restauratie van Rijksmonumenten waarvoor plannen zijn ingediend op grond van de Subsidieregeling monumenten 2015 en 2016 en die na loting in zowel 2015 als 2016 zijn geweigerd in verband met overschrijding van het subsidieplafond.

Online subsidie aanvragen met digitale handtekening

U kunt uw subsidieaanvraag voor de subsidieregeling monumenten Fryslân ook volledig digitaal indienen via een online aanvraagformulier. Hiervoor heeft u een digitale handtekening nodig. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor een DigiD (groep van 5 natuurlijke personen) of eHerkenning 2+ (vereniging, stichting, coöperatie, Staatsbosbeheer) nodig heeft! Het aanvragen van eHerkenning kan een á twee weken in beslag nemen.

Wanneer indienen?

Aanvragen kunnen uitsluitend van 18 september 2017 tot en met 25 september 2017 per post of bij de balie van het provinciehuis worden ingediend door middel van een aanvraagformulier. U kunt uw subsidieaanvraag vanaf nu ook volledig digitaal indienen via het online aanvraagformulier. Een aanvraag wordt geacht tijdig te zijn ingediend, indien deze is ontvangen binnen de hiervoor genoemde indieningstermijn. Bij een onvolledige aanvraag, wordt alleen aanvullende informatie opgevraagd indien het subsidieplafond nog niet is overschreden. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Aanvragen ingediend voor of na bovengenoemde data worden geweigerd.

Voor wie?

Particulieren, ondernemers, stichtingen, verenigingen en organisaties kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Financieringen en Subsidies via 058 - 292 53 35 of financieringenensubsidies@fryslan.frl.

Pagina opties