Leader (gesloten)

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) wordt het LEADER-programma voor de regio Noordoost en Noardwest Fryslân opengesteld om de leefbaarheid en de economie op het platteland van Noordoost en Noardwest Fryslân te versterken.

In 2018 worden twee tenders opengesteld. De data worden binnenkort op deze pagina bekendgemaakt.

Voor wie

Subsidie kan worden verstrekt aan de onderstaande partijen:

 • publiekrechtelijke rechtspersonen (zoals gemeenten en de provincie Fryslân);
 • privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen, cooperaties);
 • ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma).

Voor welke activiteiten?

Per regio is er een  LEADER Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld en is het kader geschetst waarbinnen de doelen voor de LEADER periode zijn gedefinieerd.
Er kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven die bijdragen aan de doelen van de LOS. Noordoost en Noardwest Fryslân hebben elk doelen en thema’s bepaald die aansluiten bij de sterke en zwakke punten van het desbetreffende gebied. De thema’s zijn als volgt:

Noordoost Fryslân

 • versterken van de sociale cohesie;
 • stimuleren van de zelfsturing van dorpen;
 • stimuleren van sociaal ondernemerschap.

Noardwest Fryslân:

 • het versterken van de (economische) veerkracht van Noardwest Fryslân.
 • het stimuleren sociale innovatie
 • het versterken relatie stad-platteland
 • het bieden van ondersteuning bij het uitwerken van onderzoeken en experimenten.

In de Lokale OntwikkelingsStrategie van Noordoost-Fryslân (hoofdstuk 3) en de Lokale OntwikkelingsStrategie van Noardwest-Fryslân (hoofdstuk 3) is beschreven welke specifieke doelen en resultaten de Local Action Groep (LAG) nastreeft om bovenstaande thema’s na te jagen en daarmee welke activiteiten subsidiabel zijn.
Hier vindt u de thema’s van de beide regio’s en de lokale ontwikkelingsstrategieën.

Thema's Noordoost

Thema's Noardwest

Wanneer aanvragen?

Initiatiefnemers van projecten in Noardwest en Noordoost Fryslân kunnen in 2018 in twee ronden LEADER-subsidie aanvragen:

 • De data worden binnenkort op deze pagina bekendgemaakt.

Subsidie aanvragen?

Heeft u ideeën voor projecten die hier mogelijk bij aansluiten en is uw subsidieaanvraag hoger dan € 43.750. Dien dan uw idee in via de website van Streekwurk (dit kan ook buiten de subsidierondes). 

Medewerkers van de streekhuizen in Noardwest en Noordoost nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en helpen u graag met de officiële subsidieaanvraag. Ook krijgt u de gelegenheid uw projectidee mondeling toe te lichten in de vorm van een zogenaamde pitch.

De projectplannen worden door vertegenwoordigers uit de streek, de ambassadeurs in de Local Action Group (LAG), aangejaagd, mee ontwikkeld en beoordeeld. De projecten worden beoordeeld aan de hand van criteria in de LOS, zie hoofdstuk 7. Verder dient er draagvlak voor een project te zijn en moet het opgezet zijn vanuit de samenleving. Het project moet een aantoonbaar economisch en/of maatschappelijk perspectief en duurzaamheid nastreven.

SNN en RVO

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) begeleidt de uitvoering van het POP3 programma en daarmee dus ook het onderdeel Leader. De subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Rijks Dienst voor ondernemend Nederland (RVO). Op de website van het SNN vindt u aanvullende informatie over de subsidieregeling en informatie hoe u subsidie kunt aanvragen.

Contact met Streekwurk

Heeft u een idee of wellicht al een concreet plan gelegen in Noordoost Fryslân (in de gemeenten Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Dongeradeel en Achtkarspelen) dan kunt u contact opnemen met:

Agenda Netwerk Noord Oost (Streekhûs Burgum)

Bezoekadres: Florynwei 3c Burgum 
Postadres: Postbus 213, 9250 AE Burgum
Telefoon: 0511 - 47 92 10 
E-mail: noordoost@fryslan.frl

Heeft u een idee of wellicht al een concreet plan gelegen in Noardwest Fryslân (in de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, het Bildt en Menameradiel) dan kunt u contact opnemen met:

Streekwurk Noardwest Fryslân

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Franeker 
Postadres: Raadhuisplein 1, 8801 KX Franeker 
Telefoon: 0517 - 38 07 33 
E-mail: noardwest@fryslan.frl

Pagina opties