Achtergrondinformatie over subsidiezaken

Minder regels provinciale subsidies: De nieuwe ASV

Vanaf 1 juli 2014 werkt de provincie Fryslân met een nieuwe subsidieverordening (ASV). Onder het motto ‘mienskip op 1’ verbetert de provincie de dienstverlening aan de omgeving. De nieuwe ASV gaat uit van meer vertrouwen en minder regels. Dit betekent duidelijke afspraken aan het begin en minder controlemomenten tijdens de uitvoering. Zo willen we het aanvragen van subsidies vereenvoudigen. 

Bekijk de nieuwe ASV

Fondsen cultuur en erfgoed

Naast provinciale budgetten bestaan er diverse fondsen die bij kunnen dragen aan de bekostiging van projecten op het gebied van cultuur en erfgoed. Hieronder treft u een niet limitatieve lijst aan. Voor nadere informatie over deze fondsen verwijzen we u naar hun websites en/of www.fondswervingonline.nl.

Openbaar Subsidieregister

De provincie Fryslân publiceert periodiek een subsidieregister. Het register bevat een overzicht van alle verleende subsidies in een bepaalde periode. Het register bevat de naam van projecten en waar mogelijk, ook de subsidieontvanger, het verleende subsidiebedrag en de subsidiecategorie.

De provincie verstrekt alle genoemde subsidies. Maar de bron van het geld is soms het Rijk of de Europese Unie.

Persoonsgegevens zijn geanonimiseerd en worden niet weergegeven. Dit in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens. In geval van eventuele concurrentiegevoelige verstrekkingen aan bedrijven zijn ook deze gegevens geanonimiseerd. Het register is een momentopname.

De bedragen die in het subsidieregister zijn opgenomen zijn de verleende subsidies. De genoemde bedragen kunnen afwijken van de bedragen die de ontvangers daadwerkelijk ontvangen. Dit komt omdat er altijd vooraf subsidie wordt verleend voor concrete projecten en activiteiten. Indien na afloop blijkt dat projecten of activiteiten bijvoorbeeld minder kosten of niet volledig zijn uitgevoerd, kan het verleende subsidiebedrag lager of op nihil worden vastgesteld.

Aan het subsidieregister kunnen geen rechten worden ontleend. De subsidieregisters van 2016 en 2017 vindt u onderaan deze pagina. De subsidieregisters van voorgaande jaren kunt u terugvinden in ons website archief.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de afdeling Financieringen en Subsidies, 058-292 5335 of financieringenensubsidies@fryslan.frl.

Pagina opties