Gesloten gebieden staand want visserij IJsselmeer 2017/2018

Deze kaart toont de gesloten gebieden voor de staand want visserij op het IJsselmeer zoals in de Wet natuurbescherming vergunning voor 2017/2018 is opgenomen.

Open grote kaart (met meer informatie)

Provincie Fryslân heeft op 6 juli 2017 een vergunning afgegeven voor staand want visserij in het IJsselmeer. Het IJsselmeer is tevens een beschermd Natura 2000-gebied met instandhoudingsdoelen voor een aantal beschermde soorten en habitats. Op de ondiepe delen van het IJsselmeer, voor de Friese kust, zijn jaarrond belangrijke rust- en foerageergebieden voor water- en moerasvogels gesitueerd. Deze zijn opgenomen in het ‘Beheerplan Natura 2000 IJsselmeer’ en permanent gesloten op grond van artikel 2.5 van de Wet natuurbescherming (voorheen artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 1998). Hier is een zgn. Toegangsbeperkende Bepaling (TBB) van kracht om de benodigde rust voor de aanwezige beschermde soorten en habitats te garanderen.

Naast de permanent gesloten gebieden zijn op grond van de vergunningsvoorschriften voor de Noord-Hollandse kust twee gebieden tijdelijk gesloten om specifiek het bijvangstrisico voor de fuut te beperken (zie de vergunning voor de volledige onderbouwing). Deze gebieden liggen ruwweg tussen Medemblik en Andijk en tussen Enkhuizen en het midden van de Houtribdijk. Er is bewust gekozen voor deze twee gebieden aangezien in de ruiperiode, te weten van 1 augustus tot 15 oktober, grote groepen futen samenkomen in deze delen van het IJsselmeer. Tijdens de ruiperiode verliezen de vogels hun mogelijkheid om te vliegen en zijn daardoor minder mobiel en kunnen geen grote afstanden afleggen naar hun foerageergebieden. Door het gericht sluiten van deze twee gebieden, met inbegrip van de bijbehorende foerageergebieden, in de meest kwetsbare periode van het jaar voor deze soort, wordt geborgd dat de vogels hier in alle rust kunnen ruien en hun voedsel kunnen verzamelen.

Pagina opties