Statengriffie

De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. De Statengriffie houdt zich vooral bezig met secretariële, adviserende en procesmatige taken voor Provinciale Staten en de Statencommissies.

E-mail statengriffie@fryslan.frl tel. 058 - 292 5996 Postbus 20120 8900 AB  Leeuwarden.

De statengriffie Fryslân bestaat uit:  

Pagina opties