Hoorzitting Provinciale Staten over N358, Skieding

Op woensdagavond 31 mei houden Provinciale Staten in het gemeentehuis te Buitenpost een hoorzitting over de plannen ter verbetering van de N358 (Skieding). PS willen graag weten hoe u denkt over de uitvoeringsvariant. De avond begint om 19.00 uur.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 4 mei jl. zijn voorstel voor de verbetering van de N358 aan ons voorgelegd. Het college stelt voor de bestaande weg te verbeteren door de realisatie van basismaatregelen en adaptieve maatregelen.

Voorgestelde maatregelen

Met basismaatregelen wordt bedoeld:

  • de aanleg van een ovonde op het kruispunt Leidyk, inclusief bochtverlegging
  • het vervangen van de rotonde door een ovonde op het kruispunt Drachtsterweg
  • de aanleg van vakken voor linksafslaand verkeer bij de aansluiting van de Parksterdwarswei en het benzinestation
  • het verbreden van de weg van 6,10 meter naar 6,8 meter, inclusief het aanpassen van de belijning
  • het aanpassen van de bocht dichtbij het kruispunt Poelbuurt.

De volgende adaptieve maatregelen worden in overleg met de bewoners en gemeentes verder uitgewerkt:

  • het saneren en samenvoegen van de kruispunten in de omgeving van Wildveld, Heidelaan, Poelbuurt en Topweer
  • de aanleg van achterpaden en/of parallelwegen.

Procedure

Op 21 juni nemen wij een besluit over het voorstel. Wij willen de mening van de omwonenden hier graag bij betrekken. De hoorzitting is dan ook bedoeld als voorbereiding op deze besluitvorming. Om een goed besluit te kunnen nemen, bespreken wij het voorstel bovendien op 7 juni (16.00-18.00 uur) op de Steatemerk in het provinciehuis. Wellicht volgt daarna nog een commissievergadering. Op deze openbare Steatemerk is er gelegenheid om rechtstreeks met statenleden te praten en ons uw mening geven over de plannen van het college.
Tijdens de eventuele, openbare commissievergadering is er geen gelegenheid meer om in te spreken. Daarvoor zijn de hoorzitting en de Steatemerk bedoeld.

Aanmelden voor de hoorzitting

Wilt u inspreken tijdens de hoorzitting? U kunt zich vóor woensdag 24 mei aanmelden bij de statengriffie (zie hieronder), onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel de organisatie of instelling die u vertegenwoordigt. U wordt op volgorde van binnenkomst ingedeeld voor deze hoorzitting. U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd. Aanvang 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur.

Informatie

Informatie over de hoorzitting: statenadviseur mevr. L. de Boer, tel.: 058 – 292 51 83.
De plannen en stukken vindt u hier.
Meer informatie op www.fryslan.frl/Skieding.

Provinsjale Steaten fan Fryslân

Pagina opties