Nieuws en aankondigingen

Kunt u een nieuws- of persbericht niet vinden? Raadpleeg het archief van nieuws- en persberichten Provinciale Staten

 • Boargers krije mear romte by Provinsjale Steaten

  (21-07-2017)

  Boargers en ynstellings krije mear mooglikheden om yn petear te gean mei Provinsjale Steaten. Fan septimber ôf kinne sy op de Steatemerk tenei in plak krije om in eigen plan ta te ljochtsjen. Nij is ek dat boargers en ynstellings yn in kommisje mei Steateleden en it kolleezje fan Deputearre Steaten it petear oangean kinne.

 • Hoorzitting Provinciale Staten over N358, Skieding

  (11-05-2017)

  Op woensdagavond 31 mei houden Provinciale Staten in het gemeentehuis te Buitenpost een hoorzitting over de plannen ter verbetering van de N358 (Skieding). PS willen graag weten hoe u denkt over de uitvoeringsvariant. De avond begint om 19.00 uur.

 • Arno Brok ynstallearre as kommissaris fan de Kening yn Fryslân

  (06-03-2017)

  Arno Brok is op 1 maart 2017 ynstallearre as kommissaris fan de Kening yn Fryslân. Dat barde yn in bysûndere gearkomste fan Provinsjale Steaten yn oanwêzichheid fan hûnderten gasten.

 • Arno Brok voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning in Fryslân

  (21-12-2016)

  Provinciale Staten hebben de heer drs. A.A.M. Brok aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als nieuwe commissaris van de Koning in Fryslân. Provinciale Staten hebben dit besloten tijdens hun vergadering op 21 december. De fractievoorzitters van alle twaalf partijen en gedeputeerde Sander de Rouwe als adviseur vanuit het college hebben als vertrouwenscommissie dit voorgesteld aan Provinciale Staten. De verwachting is dat Arno Brok begin maart geïnstalleerd wordt.

Archief

Pagina opties