REC Harlingen

Omrin heeft in Harlingen een Reststoffenenergiecentrale (REC) gerealiseerd en in bedrijf gesteld. Doel van Omrin is dat zij door de warmte - die bij de verbranding van brandbare niet-gevaarlijke reststoffen van huishoudens en bedrijven vrijkomt - energie kan opwekken. Deze energie wordt omgezet in elektriciteit en de restwarmte zal worden geleverd aan omliggende bedrijven waaronder Frisia. De provincie heeft in oktober 2010 een milieuvergunning verleend voor de bouw van de REC. De provincie Fryslân controleert of Omrin zich houdt aan de milieuvergunning.

Kennisgeving ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning REC Harlingen.

Gedeputeerde Staten zijn van plan, naar aanleiding van een door Coöperatie Mobilisation for the environment (MOB) ingediend verzoek, de voorschriften van de omgevingsvergunning van de REC te wijzigen onder kenmerk 2017-FUMO-0019284.

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen van 30 oktober t/m 11 december 2017 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten.

De ontwerp-beschikking, de kennisgeving en het door MOB ingediende verzoek en de bijbehorende stukken kunt u vinden onder downloads aanpassing omgevingsvergunning.

Aanvraag veranderingsvergunning REC Harlingen

Op 8 februari 2017 hebben wij van Omrin een aanvraag om een veranderingsvergunning ontvangen. In deze aanvraag verzoekt Omrin om een verandering op de huidige WABO-vergunning.

De verandering betreft een verhoging van het rookgasdebiet naar 230.000 Nm3. Wij zullen de aanvraag op volledigheid beoordelen en afhandelen volgens de uitgebreide procedure.

De ingediende aanvraag en de bijbehorende bijlage kunt u vinden onder downloads verandervergunning.

Archief

Archief

Pagina opties