Proces Omgevingsvisie

Samen met de mienskip maakt de provincie Fryslân een Omgevingsvisie. Iedereen kan meedenken over de Omgevingsvisie.

Meer samenhang, meer ruimte voor initiatieven

In 2019 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt veel bestaande wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Hierdoor wordt het voor iedereen makkelijker de omgeving te veranderen.

Wat betekent dit voor Fryslân?

Hoe richten wij Fryslân in zodat het aantrekkelijk blijft om hier te wonen, werken en recreëren? Deze eigen inkleuring leggen wij vast in de Friese Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie komt al het provinciale beleid voor de fysieke leefruimte bij elkaar te staan. Het gaat om de hoofdlijnen voor de ruimtelijke inrichting van Fryslân, de provinciale waterhuishouding, infrastructuur, natuur, landschap en milieu.

Beleidsstukken die in de Omgevingsvisie opgaan

In de Omgevingsvisie zullen onder andere opgaan het Streekplan, het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan, het Provinciaal Waterhuishoudingsplan en het Frysk Miljeuplan. De Omgevingsvisie heeft dus geen betrekking op de sociale leefomgeving: onderwijs, zorg en welzijn, taal en cultuur.

Wij willen met de provinciale Omgevingsvisie het volgende bereiken:

  • meer samenhang in beleid en regels voor het totaal van de fysieke leefomgeving
  • herkenbaarheid van de provinciale opgaven, doelen en inzet
  • inzicht in de inspanningen die de mienskip zelf kan leveren aan het bereiken van doelen
  • een versterking van de politieke sturing, en tegelijk minder beleid en regels
  • flexibiliteit en afwegingsruimte voor realiseren van doelen in de fysieke leefomgeving
  • een heldere organisatie en een slagvaardige uitvoering.

Planning en het proces

Provinciale Staten hebben in maart 2016 de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie vastgesteld. In 2018 moet de visie klaar zijn. Voor het maken van de Omgevingsvisie doet de provincie een beroep op alle Friezen. Op bestuurders, belangenorganisaties en burgers. Wij willen samen aan de slag voor de toekomst van Fryslân!

De route naar de Omgevingsvisie is als volgt:

  • Inbreng verzamelen (2016)

Alle Friezen konden inbreng leveren. Variërend van agendapunten, opvattingen en ideeën, tot concrete, uitgewerkte bouwstenen voor de Omgevingsvisie. In pop-upkantoren, via de website, in ateliers

  • Koersdocument maken (2017)

In 2017 krijgt het open proces van de Omgevingsvisie een vervolg. In samenwerking met de gemeenten gaan we met onze mienskip in gesprek over integrale thema’s. De resultaten komen in het Koersdocument terecht. Wij maken de eventuele discussiepunten en keuzes zichtbaar. PS stellen het Koersdocument in 2017 vast.

  • Omgevingsvisie maken (2018)

Het Koersdocument wordt in de definitieve vorm van de Omgevingsvisie gegoten. De ontwerp-Omgevingsvisie en een Milieueffectrapportage liggen in 2018 ter inzage. PS kunnen dan vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet de Omgevingsvisie vaststellen.

Pagina opties